Styrdokument
Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier       

  
File TypeSizeFile NameCreated On
application/pdf 99 KB Lotterikontrollant.pdf 9/8/15, 4:02 PM

Dokumenttyp Gäller för Upprättad Beslutsinstans Dokumentansvarig Verksamhetsområde
Föreskrifter, anvisning instruktion Anställda,Medborgare 8/24/15 Kommunstyrelsen Fritids- och kulturchef Kommunövergripande